Тринити Софт ЕООД

Уебсайт: www.safer.bg,

Е-mail за обратна връзка :  sales[@]triniti-soft.com


Представляващ : Ясен Танев

Телефон за обратна връзка:+359887311230


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

Компанията предлага оценка на цифровата зрялост и провежда обучения свързани с информационната и кибер сигурност. Ние разполагаме с еластичен екип от експерти, който може да бъде привлечен за проект на база идентифиикация на нуждите и рисковете свързани с данни. Бизнес анализ и анализа на бизнес процесите и тяхната непрекъсваемост са отправната ни точка при работата с вас.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Оценка на цифровата зрялост и управление на киберриск

Предлагаме интегрирана услуга за оценка на цифровата зрялост и разработване на стратегически план за управление на кибер риска, насочена към повишаване на устойчивостта на вашата организация срещу кибер заплахи. Чрез нашата услуга, ще получите детайлна карта на вашата текуща цифрова зрялост и персонализиран план за подобряване на кибер сигурността, съобразен с конкретните нужди и цели на вашата организация.

 

Нашата методология включва:

 

Първоначален анализ на вашата IT инфраструктура, системи и процеси.

Оценка на цифровата зрялост, идентифициране на слабости и потенциални рискове.

Разработване на стратегически план за управление на кибер риска, включващ приоритизирани действия за подобряване на сигурността.

 

Ефект:

 

Реализирането на нашия план ви гарантира подобрена защита срещу кибер заплахи, намален риск от данневи нарушения и повишена доверие от страна на клиентите и партньорите ви. Освен това, подобряването на цифровата зрялост увеличава оперативната ефективност и подкрепя бизнес растежа


Продукт / Услуга 2

Обучения и развитие на персонала в областта на информационната и кибер сигурност

Нашата услуга за обучения и развитие на персонала в областта на информационната и кибер сигурност цели да подобри знанията и уменията на вашите служители за защита срещу кибер заплахи. Програмата обхваща всички аспекти на кибер сигурността, от основни принципи до специализирани техники за защита, съобразени с последните тенденции в кибер сигурността.

 

Процес:

 

Изготвяне на анализ на нуждите от обучение в зависимост от ролята и отговорностите на служителите.

Разработване и адаптиране на обучителни модули, включващи теоретични знания и практически упражнения.

Провеждане на интерактивни обучения и семинари, водени от експерти в областта на кибер сигурността.

Оценка на ефективността на обучението и предоставяне на обратна връзка за непрекъснато подобрение.

 

Ефект: Участниците в нашата програма за обучение ще развият ценни умения за идентифициране и предотвратяване на кибер заплахи, което ще допринесе за създаването на сигурна работна среда и ще намали риска от кибер атаки и данневи нарушения. Обучените служители стават важен актив за вашата организация, повишавайки общата кибер устойчивост и сигурност.


Продукт / Услуга 3

Използване на генеративен изкуствен интелект за бизнес и оперативни нужди

Нашата услуга предлага интегриране на генеративен изкуствен интелект (ГИИ) във вашите бизнес и оперативни процеси с цел оптимизиране на ефективността и иновациите. Чрез ГИИ, помагаме на организации да автоматизират задачи, подобрят вземането на решения и разработват нови продукти и услуги, като по този начин се ускорява растежът и се подобрява конкурентоспособността.

 

Процес:

 

Анализ на текущите бизнес процеси и идентифициране на възможности за интеграция на ГИИ.

Разработване на персонализирани решения на ГИИ, които отговарят на специфичните нужди на вашата организация.

Имплементация на ГИИ решенията, включително обучение на персонала за ефективно използване.

Непрекъснат мониторинг и оптимизация на използването на ГИИ за гарантиране на максимална ефективност и рентабилност.

 

Ефект: Внедряването на генеративен изкуствен интелект във вашата организация ще доведе до значителни подобрения в оперативната ефективност, иновациите и клиентското обслужване. С ГИИ, ще можете да автоматизирате рутинни задачи, да генерирате нови идеи и решения на проблеми, да подобрите анализа на данни и да създадете персонализирани потребителски изживявания, което ще допринесе за устойчив бизнес растеж и конкурентно предимство.

Scroll to Top