ПОКАНА за провеждане на Общо събрание на Сдружение „Цифров иновационен хъб Тракия“

ПОКАНА за провеждане на Общо събрание на Сдружение „Цифров иновационен хъб Тракия“, ЕИК: 206537169 на 19.12.2023 г.

Уважаеми Членове на Сдружение „Цифров иновационен хъб Тракия“, С настоящото отправям към Вас писмена покана за провеждане на Общо събрание на Сдружение, както следва:

I. Управителният съвет на Сдружение „Цифров иновационен хъб Тракия“, ЕИК: 206537169, на свое заседание, проведено на 06.12.2023 г., на основание чл. 26, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 21, ал. 1 от Устава на Сдружение „Цифров иновационен хъб Тракия“ свика Общо събрание на Сдружение „Цифров иновационен хъб Тракия“, ЕИК: 206537169.

II. Дата за провеждане на Общото събрание: 19.12.2023 г.

III. Точен час за провеждане на Общото събрание – 12,00 часа.

IV. Място за провеждане на Общото събрание – гр. Пловдив ул. Цар Асен 24, заседателна зала.

V. Дневен ред за провеждане на ОС на Сдружение „Цифров иновационен хъб Тракия“, ЕИК: 206537169, както следва:
Точка 1. Приемане на доклад за дейността за 2022 г.
Точка 2. Приемане на годишен финансов отчет за 2022 г.
Точка 3. Промени в Управителния съвет на сдружението.
Точка 4. Избор на Председател на Управителния съвет.
Точка 5. Разни

VI. Регистрацията на присъстващите членове на Общото събрание ще се извърши от 11:00 часа до 12:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 22, ал. 2 от Устава на Сдружение „Цифров иновационен хъб Тракия“, ЕИК: 206537169, Общото събрание ще се проведе в 13:00 часа на същото място и при същия дневен ред, и ще бъде редовно, независимо от явилите се членове.

VII. Писмените материали по въпросите от дневния ред са на разположение на членовете на Сдружение „Цифров иновационен хъб Тракия“, ЕИК: 206537169, от датата на свикване на Общото събрание – 11.02.2023 г., до датата на провеждане на заседанието – 19.12.2023 г., на следния адрес: гр. Пловдив ул. Цар Асен 24

Scroll to Top