Алианс на технологичната индустрия – АТИ

Уебсайт: ati.bg,

Е-mail за обратна връзка :  [email protected]


Представляващ : Андреана Атанасова – председател на УС

Телефон за обратна връзка:+359888137657


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

Алиансът на технологичната индустрия (АТИ) е сдружение с нестопанска цел, браншова организация на телеком и технологичната индустрия в България. Правоприемник е на Българската асоциация на кабелните и комуникационни оператори (БАККО) и Асоциация „Телекомуникации” (АСТЕЛ). Основната ни цел е да обединим усилията на повечето значими играчи в технологичната индустрия. Наши членове са най-големите телекочуникационни оператори, известни международни доставчици на оборудване, висшите училища с най-голям принос в технологичния сектор, кабелни оператори и системни интегратори.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Създаване на благоприятни регулаторни и пазарни условия за развитието на технологичната индустрия

АТИ консултира и подпомага създаването на стратегически документи и национални програми в областта на цифровите технологии, свързаност и цифрова инфраструктура. Изготвя становища, по проекти на нормативни актове, инициира, подготвя и активно да участва в законодателни инициативи, обществени обсъждания, работни групи или консултативни органи и комисии в областта на електронните съобщения, комуникациите, киберсигурността, устройството на територията, медийното право, авторското право и сродните му права, защита на потребителите и др. области свързани с цифровите услуги и инфраструктура.


Продукт / Услуга 2

Организиране събития и обмяна на опит

Организира конференции, семинари, симпозиуми и други репрезентативни мероприятия. Провежда периодични срещи на своите членове за обмяна на мнения, добри практики и провеждане на дискусии по актуални проблеми на технологичната индустрия. Привлича и осъществява професионални контакти със специалисти и експерти от страната и чужбина.


Продукт / Услуга 3

Представителна организация по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права

АТИ представлява сектора пред Организациите за колективно управление на права в предвидените от закона случаи и участва като представителна организация на ползватели в процедурите за определяне размера на възнагражденията, събирани от организациите за колективно управление на права по реда на Закона за авторското право и сродните му права.

Scroll to Top