Център за споделена наука и бизнес развитие към ТУ – София

Уебсайт: https://tu-cssb.org/

Е-mail за обратна връзка : oandre[@]tu-sofia.bg


Представляващ : Огнян Андреев – Основател

Телефон за обратна връзка:  +359882142531


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

Центърът за споделена наука и бизнес развитие е предназначен да развива съвременните подходи на споделената наука и да поддържа взаимоотношенията индустрия-обучение в най-новите области на развитие на познанието за постигане на стратегическата цел за превръща-не на ТУ-София във водещ иновативен, високотехнологичен и конкурентен Университет. Основна цел на Центъра за споделена наука и бизнес развитие е извършването на приложни научни и индустриални изследвания, съответстващи на националните интереси, на приори-тетите и тенденциите в развитието на световната наука, разработване на продукти с отворен код, управление на бизнес проекти, подкрепа при прилагане на получените научни резултати в практиката и разработването на широкодостъпни иновативни подходи в обучението, съобра-зени с потребностите на бизнеса.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга № 1

Провежда изследвания, анализи и проектиране на иновациите и динамиката на бизнес развитието на икономическите субекти в съвременните пазарни икономики и модерни индустрии.

Изгражда и анализира бази от данни за развитието на МСП в България, разработва целеви изследователски инструментариум и стимулира научно-изследователското развитие на академичния състав на ТУ-София.


Продукт / Услуга № 2

Извършва изследователска и експертна дейност по проекти и програми с регионално, национално и международно значение.

Инициира изпълнението на иновативни практико-приложни проекти в ТУ-София; въвежда нови технологии в бизнес образователните процеси, програми и планове съобразно изискванията на глобалните и международни тенденции.


Продукт / Услуга № 3 (по избор)

Подпомага изграждането на хармонизирани взаимоотношения бизнес-обучение на база на национални, международни и глобални процеси и проекти. Организира или участва в организирането на научни и други свързани с предмета на дейността му мероприятия.

Разработва и предлага на външни потребители научни и научно-приложни продукти и услуги в сферата на иновациите, модерните индустрии и бизнес развитието, вкл. изс-ледване, анализ, разработване и развитие на иновативни продукти и добри практики в сферата на образованието и пазара на труда. Динамично осигурява образователна и тру-дова мобилност по основни научни направления, ОКС, корпоративни и социални мрежи.

Scroll to Top