Eкосистемата на Европейски цифров иновационен хъб „ Тракия“ вече е отворена и очаква фирми-иноватори да се присъединят към нея

Воден от стремежа си да развие и постави на високо ниво сътрудничеството между ангажираните в цифровия преход участници, Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“ кани доставчиците на иновативни напреднали технологии да се присъединят към екосистемата на хъба.  По този начин те ще бъдат пионери във формирането на „Каталог на доставчиците на иновативни цифрови технологии“ в изпълнение на проект „CYBERsecurity 4 All STAkeholdeRs“.

 

След попълване на заявката за включване в каталога по проекта и оценка на допустимостта от страна на екипа на ЕЦИХ „Тракия“, селектираните организации ще бъдат поканени да сключат „Меморандум за партньорство“ с ЕЦИХ „Тракия“. След подписването му, те ще получат:

  • Експертна информация и консултации по въпросите на цифровата трансформация и киберсигурността;
  • Достъп до участие в активности и събития, организирани и координирани от ЕЦИХ „Тракия“ в изпълнение на проекта, в т.ч. в събития с обучително-квалификационен и промоционален за партньорите характер; 
  • Възможности за установяване на нови бизнес-контакти и популяризация на предоставяните технологични продукти и услуги, посредством каналите на ЕЦИХ „Тракия“.

Всички организации, които се присъединят към екосистемата на ЕЦИХ „Тракия“, ще могат да се възползват и от предоставяните от експертите на хъба високо квалифицирани услуги в сферата на киберсигурността, обезпечени с финансиране по програма „Цифрова Европа“ на Европейската комисия и Оперативна програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (2021-2027).

 

Включете се, ако се разпознавате като наш технологичен партньор!

  • Какво Европейският съюз определя като иновация? – Евростат определя иновацията като „използването на нови идеи, продукти или методи, където те не са били използвани преди“. „Проучването на иновациите в Европейската общност (CIS) разглежда иновациите като нови или значително подобрени продукти (стоки или услуги), въведени на пазара, или въвеждането в рамките на предприятие на нови или значително подобрени процеси.
  • Кои технологии Европейският съюз определя за „напреднали“? – ЕК определя „advanced technologies“ като комбинация от цифрови и ключови базови технологии (KETs) – технологии, свързани с висок интензитет на научноизследователска и развойна дейност, бързи иновационни цикли, високи капиталови разходи и висококвалифицирана заетост, които пораждат иновативни бизнес модели и нови процеси и стоят в основата са на създаването на интелигентни продукти и услуги.

Линк за регистрация: https://bit.ly/edihtrakia

При въпроси, свързани с попълването на заявката, не се колебайте да се свържете с нас на тел. +359882333225 или на електронен адрес [email protected].

Този информационен материал е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на материала се носи от Съюз за стопанска инициатива и при никакви обстоятелства не може да се приема, че статията отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Scroll to Top