Покана за общо събрание

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
СДРУЖЕНИЕ „ЦНФРОВ ИНОВАЦИОНЕН ХЪБ TPAKИЯ”

 

П О К А Н А
за провеждане на заседание на
Общото събрание на Сдружение „Цифров иновационен хъб Тракия” на 17.06.2024 г.

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

С настоящото отправям към Вас покана за провеждане на заседание па Общото събрание на Сдружение „Цифров иновационен хъб Тракия”, регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по в писванията с ЕИК: 206537169, на дата 17.06.2024 г. от 10:00 часа на адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000, р-н Централен. ул. „Цар Асен“ № 24, при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на доклад за дейността за 2023 г
Точка 2. Приемане на годишен финансов отчет за 2023 г.
Точка 3. Промяна в членовете на Сдружението
Точка 4. Промяна в Управителния съвет
Точка 5. Промени в Устава на Сдружението
Точка 6. Разни

 

Дата: 10.06.2024 г.

 

С УВАЖЕНИЕ,

ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „ЦИФРОВ ИНОВАЦИОНЕН ХЪБ ТРАКИЯ“

Scroll to Top