ЕЦИХ “Тракия” изгражда европейски дигитален иновационен коридор по оста “Три морета”

На 22.02.2024 г. бе финализиран меморандум за сътрудничество между Дигиталния акселератор на Латвия (DAoL) и Цифров иновационен хъб „Тракия“.  Меморандумът бе подписан от д-р Христиан Даскалов, председател на ЦИХ „Тракия“, и г-н Салвис Рога, член на Борда на DAoL от латвийска страна.

Сред членовете на DAoL се нареждат Университетът на Латвия, Рижкият Технически Университет, Високотехнологичният парк на Вентспилс, Латвийският клъстер „Зелени технологии“ и още 15 реномирани бизнес и академични организации от балтийската страна. Целта на акселератора е да насърчава дигиталната трансформация и иновациите на латвийския частен и публичен сектор и спомогне за увеличаване на дела на инвестициите в научно-изследователска и развойна дейност в информационните и комуникационни технологии.

Меморандумът за партньорство е пореден за ЦИХ Тракия, в изпълнение на заложените цели по проект „CYBER4All STAR“ за установяване на международни партньорства в регионален план, които да опосредстват и ускорят дигитализацията и интернационализацията на малките и средни предприятия у нас с акцент върху сигурността на техните активи в дигиталното пространство.

По-рано през седмицата бе завършен процесът по установяване на партньорски взаимоотношения с австрийския дигитален иновационен хъб „AI5Production“, където участват Виенския университет, Лаборатория „Индустрия 4.0“ към Техническия университет във Виена, Австрийският център за дигитална продукция, Арс Електроника и други над 10 местни партньора. Австрийският технологичен хъб е фокусиран върху обслужването на дигиталната трансформация на производствени предприятия с до 3500 служители. Още в началото на м. април престои съвместно международно събитие между българския, австрийския и хърватски иновационен хъб, посветено на идващите регулации в сферата на киберсигурността и тяхното въздействие върху малките и средни предприятия в Европейския съюз.

В стратегически план, целта на установяването на международните контакти на ЕЦИХ Тракия и свързаните с тях съвместни инициативи и проекти, е да подобри свързаността между заинтересованите страни от държавите-членки на ЕС по оста Север-Юг, намиращи се между Балтийско, Адриатическо и Черно море, по начин, сходен на този по който междуправителствената институционална и икономическа платформа „Три морета“ прави това в сферата на трансгранична инфраструктура, енергетиката, транспорта и цифровите комуникации.

Европейският дигитален иновационен коридор по оста Север-Юг, който е мрежа за сътрудничество в рамките на по-широка пан-европейска мрежа от дигитални иновационни хъбове на Европейската комисия, ще представлява виртуална инфраструктура, чрез която търсещите и предлагащи иновативни продукти и услуги в редица технологични области от страните от инициативата „Три морета“ (и не само) ще могат да обменят идеи и възможности по структуриран начин.

„В дългосрочен план, целта е компании от България да могат да ползват безвъзмездно услуги, предоставяни от страна на нашите партньори в чужбина и обратното. Паралелно с това ще подпомагаме и обмяната на информация и добри практики през изградените инфраструктури като „European Enterprise Network“, част от която са нашите партньори и приятели от Пловдивската Търговско – промишлена камара. Ще разчитаме и на нашите партньори  и координатори в лицето на Съюза за стопанска инициатива, които имат установени традиции в свързването на български компании с техни международни партньори“, коментира Председателят на хъб „Тракия“, д-р Христиан Даскалов, който допълни че усилието разчита на активната подкрепа и на Българската асоциация по киберсигурност и Института по информационни и комуникационни технологии към БАН чрез техните мрежи от партньори в региона, изградени в рамките на множество предходни транснационални програми и проекти.

“Нашият опит в създаването на мрежи от иноватори е безспорен – съ-учредители сме на European Corridor of Cybersecurity EDIHs, имаме изградени партньорско отношения с дигитални хъбове, работещи в сектор „Киберсигурност“ на територията на цяла Европа, в т.ч. с Националния център по киберсигурност на Румъния, и за това вярваме в успеха на тази нова виртуална инфраструктура, която изграждаме на регионално ниво за по-добра свързаност по оста Север-Юг“, допълва Светлин Илиев, проектен мениджър и ръководител на направление “Международно сътрудничество” в ЕЦИХ Тракия, член на Борда на Европейската организация по киберсигурност (ECSO).

Scroll to Top