ЕЦИХ Тракия постави въпроса за актуализацията на списъка на професиите за професионално обучение

На експертна кръгла маса, посветена на темата „Образование“, от представителя на ЕЦИХ Тракия във формата – д-р Христиан Даскалов, бе поставен наболелият въпрос за остарялата рамка за професионално образование и обучение и нуждата от спешни промени в нея за по-добрата и достъпна подготовка на специалисти по мрежова и информационна сигурност у нас. В дискусията участваха още г-жа Светлана Дончева, координатор на проекта за разработване на Националната система за оценка на компетенциите „MyCompetence“, проф. д-р инж. Ивайло Копрев – ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, доц. д-р Нончо Димитров, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет „Икономика на инфраструктурата“ при УНСС, един от двигателите при налагането на обучението по киберсигурност в българското висше образование, както и ред други експерти от образователния сектор.

От ЕЦИХ Тракия повдигнаха въпроса за това, че в официалния списък на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) няма професия „Специалист по киберсигурност“ в нито едно професионално направление, с изключение на направление 86 „Обществена сигурност и безопасност“ (863 Военно дело и отбрана), където след промени от дек. 2020 г. се включвда нова професия с код 863080 „Сержант (старшина за ВМС) – киберсигурност и кибероперации“, със специалност с код 8630801 „Киберсигурност и кибероперации“ – четвърта степен на професионална квалификация.

Това, че няма обособена цивилна професия в професионално направление 48 „Информатика“ (481 Компютърни науки) или в друга подходяща област, представлява огромен проблем за ангажираните с развитието на киберсигурността – както в частния сектор, така и в публичния, защото поради този недостатък не може да се изгради пряка връзка между обученията, предоставяни от различни центрове за професионално обучение и европейските компетентностни модели в сферата на киберсигурността по които работи ЕЦИХ Тракия.

По настоящем, центровете за обучение са принудени да обучават бъдещите специалисти по киберсигурност в някои от съществуващите алтернативни професии, следвайки утвърдените им учебни планове и програми – подход, който представлява компромис от гледна точка на частичното припокриване на знания и умения между отделните професии. Уменията, които един специалст в сферата на киберсигурността следва да притежава, застъпват, но не припокриват изцяло тези, които един приложен или системен програмист следва да развие в хода на своето обучение. За пример, професията „Старшина за ВМС – киберсигурност и кибероперации“ е от безспорна нужда в системата на Българската Армия, но не може да претендира за всеобхватно задоволяване на потребностите на частния сектор или тези на държавната администрация отвъд военизираните институции.

ЕЦХ Тракия ще продължи да работи активно по темата, доколкото тя е от критична важност за всички членове на Българската асоциация по киберсигурност – доказаните компании от сектор „Киберсигурност“, както и за членовете на координатора на проекта (от всички сфери на икономиката) в лицето Съюза за стопанска инициатива като национално представителна работодателска организация.

Scroll to Top