Фондация „Институт за информални иновации“

Уебсайт: http://iii-bg.org/blog/,

Е-mail за обратна връзка found.iii.teya[@]gmail.com


Представляващ : д-р Таня Желязкова-Тея – председател на Настоятелството

Телефон за обратна връзка:+359888990921


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

Фондация „Институт за информални иновации” (ИИИ) е юридическо лице с идеална цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Тя си поставя следните цели: 1. Повишаване на общия иновационен потенциал на обществото през ХХІ век – „Златният век на ума”. 2.

Усъвършенстване на личността чрез стимулиране на нейната жизненост, развитие на уменията и повишаване на компетенциите й за реализация в социалната и професионалната сфери на информалната епоха. 3. Съкращаване на пътя от креативното (информално) мислене през иновативната идея до практическата реализация на иновативни продукти и услуги.

За постигане на своите цели и задачи ИИИ подпомага и насърчава организирането на научни и практически форуми, конференции, семинари, тренинги, творчески сесии, конкурси, празници и други организационни форми за изява на креативното и иновативното мислене, новаторската практика и информалното образование през целия живот.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Педагогика на информалното образование (ПИО)

ПИО е ново направление в педагогическата наука за изучаване на закономерностите на информалното образование като педагогически феномен.

Целта на ПИО е педагогическото съпровождане на процеса по натрупване на знания, развитие на умение и формиране на компетенции в жизнения път на хората от различни възрасти, поддържащо процеса на тяхното саморазвитие и самотворене като Homo creabilis (самосътворяващият се човек).

Задачи на ПИО:

  1. Да установи закономерностите на информалното образование.
  2. Да разкрие тенденциите в развитието на информалното образование.
  3. Да проектира педагогически технологии за информалното образование.
  4. Да поддържа информалното образование на всеки.
  5. Да подготвя хората за тяхната роля на информални педагози.

Като транспедагогика, ПИО е част от педагогическото „семейство“ на още 15 дялове и отрасли на педагогиката, методики на обучение и направления от образователни технологии.


Продукт / Услуга 2

Библиотека „Homo creabilis”

Библиотека „Homo creabilis“ (ISSN 2738-7208) е издателски проект на Фондация „Институт за информални иновации“ за подкрепа на теоретични, емпирични и иновационни изследвания на информални същности, явления и процеси.

Това е библиотека за всеки Homo creabilis (човек самотворец).

В нея ще говорим информално за всичко, което съпътства живота на човека, формира неговия житейски опит, помага му да бъде себе си в епохата на Водолея.

Библиотеката ще съхранява произведенията на всички изследователи на информалното като определящо за всички вече изследвани информални страни на живота – образование, познание, икономика, практика, опит, дейност, труд, среда, отношения, култура, организираност и много други.

Каним всички автори, които желаят да участват в бъдещи електронни издания на библиотеката, да изпращат своите предложения на ел. поща: [email protected].


Продукт / Услуга 3

ПИО – иновативни форуми

Ежегодни онлайн тематични форуми, които се провеждат през месец февруари и на тях се представят иновативните продукти на Фондация „Институт за информални иновации“ от предходната календарна година.

Партньори в организацията и повеждането на иновативните форуми са държавни институции, структури на бизнеса, представители на академичните среди, неправителствени организации и медии.

Scroll to Top