Народно читалище „Светлина-2021“

Уебсайт: https://www.facebook.com/profile.php?id=100080454420929,

Е-mail за обратна връзка nch.svetlina-2021[@]abv.bg


Представляващ : Вехбие Балиева Председател на чит.настоятелство

Телефон за обратна връзка:+359888135544


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

НЧ „Светлина – 2021“ има за цел развитие и обогатяване на културния, обществен и просветен живот на населението на Република България, страните от Европейския съюз и останалите страни по света и в частност на гр. Велико Търново и региона. Основните цели на читалището са както запазване на обичаите, така и опазване и закрила на нематериалното културно наследство (език, традиции, обичаи, музикално, художествено, песенно, литературно творчество и др.) Основният акцент в работата ни е да подпомагаме и съдействаме за развитието на децата, подрастващите, младежите и девойките от различни етнически и социални групи чрез осъществяване на културни и образователни дейности – курсове за изучаване на литературата, културата, езика, традициите и обичаите; опознаване на културно-историческото наследство на различните етноси в България и извън България; организиране на фестивали, дни, празници, посветени на творчеството от и за деца и за младежи.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Библиотечна и справочна дейност

Библиотека „Светлина“ към НЧ „Светлина-2021“ е съвсем отскоро в регистъра на обществените библиотеки. Най-богат е детският ни отдел, защото дейностите ни са ориентирани към деца и младежи. Библиотеката ни разполага и с много учебна, научно-приложна и строго научна литература (основно изследвания в сферата на езикознанието, литературата, психологията и др.). Целта, която сме си поставили, е да създадем електронна библиотека по съвременен европейски модел. Услугите, които предвиждаме, са свързани (освен с предоставянето на книги в електронен формат на читателите) и със създаването на интерактивна платформа от материали за обучение, които учениците, учителите и родителите да могат да ползват в дигитална и в реална среда. Иновативността на това начинание е в самия подход, който използваме при изготвянето на материалите. Той е базиран на богат практически опит и задълбочено познаване на научните принципи в няколко научни сфери. За да стане достъпно това знание и тези материали за широката общественост, ни е необходимо съдействие (предимно дигитализация).

Scroll to Top