Институт по публична администрация

Уебсайт: https://www.ipa.government.bg/,

Е-mail за обратна връзка :  ipa[@]ipa.government.bg


Представляващ : Павел Иванов – директор

Телефон за обратна връзка:+359882024292


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

Институтът по публична администрация (ИПА) в България е създаден с цел да подпомага и развива държавната администрация чрез предоставяне на качествени обучения и консултации. Мисията на ИПА е да подобри професионализма и ефективността на служителите в държавната администрация, като създава условия за продължаващо професионално развитие и учене през целия живот.

Визията на института е да бъде водеща организация в обучението и развитието на държавната администрация, като предоставя иновативни и съвременни програми, които отговарят на нуждите и изискванията на съвременната публична служба.

Стратегическите цели на ИПА включват:

1.Повишаване на компетентностите и уменията на служителите в държавната администрация.

2.Въвеждане на съвременни методи и технологии в обучението и управлението.

3.Създаване на мрежи и партньорства с други обучителни институции и организации.

4. Подобряване на управлението и организацията на института за по-добро изпълнение на мисията му.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Обучителни програми за повишаване на компетенциите

Разработване и провеждане на курсове и семинари, които адресират ключови аспекти на държавната администрация, като управление на проекти, лидерство, стратегическо планиране и иновации. Тези програми ще помогнат служителите да придобият нужните умения и знания за ефективно изпълнение на задълженията си.

Категории обучения:

Управление на проекти

Лидерство и управление

Стратегическо планиране Иновации в публичната администрация


Продукт / Услуга 2

Интерактивна електронна платформа за обучение

Създаване на съвременна електронна платформа, която предлага дистанционно обучение и онлайн курсове. Тази платформа ще включва видеолекции, интерактивни упражнения, форуми за обсъждания и материали за самоподготовка. Платформата ще улесни достъпа до обучение и ще позволи на служителите да учат в удобно за тях време и място.

Категории обучения:

Дистанционно обучение и електронно учене

Интерактивни технологии в обучението

Управление на знания и информационни ресурси


Продукт / Услуга 3

Оценка на компетенциите и развитие на мрежи

Въвеждане на системи за оценка на компетенциите на служителите, включващи тестове, казуси и практически задачи. Тези оценки ще помогнат за идентифициране на силните и слабите страни на служителите и ще дадат насоки за бъдещо професионално развитие. Освен това, ИПА може да организира форуми и събития за създаване на професионални мрежи, които да подпомагат обмена на опит и добри практики между служителите в различни институции.

Категории обучения:

Оценка на компетенциите

Професионално развитие и кариерно консултиране

Създаване и управление на професионални мрежи

Scroll to Top